MSc képzés

Geográfus MSc szakleírás

Általános célkitűzések


A képzés célja geográfusok képzése, akik felkészültek a természeti, környezeti, technikai és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló földrajzi törvényszerűségek megértésére, ezek alapján eredeti szakmai megoldások kifejlesztésére, alkalmazására és e terület kutatására, az eredmények bemutatására, szakértők és alkalmazók felé történő kommunikálására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 

A mesterfokozat birtokában a geográfus ismeri:

- a geográfia tudományos eredményeken alapuló aktuális elméleteit, modelljeit, valamint tisztában van szakterületének lehetséges fejlődési irányaival és határaival

- a földrajztudomány általános és specifikus jellemzőit, belső törvényszerűségeit, határait, legfontosabb fejlődési irányait, kapcsolódását a rokon szakterületekhez

- a földrajz vizsgálható folyamatait, rendszereit, tudományos problémáit, erről széles körű szakirodalmi tájékozottsággal rendelkezik

- a természet- és társadalomföldrajz mélyebb összefüggéseit, az ezekre vonatkozó elméleteket

- szakterületének sajátos kutatási (ismeretszerzési és problémamegoldási) módszereit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait

- azokat a bonyolultabb terepi, laboratóriumi és gyakorlati módszereket, anyagokat és eszközöket, amelyekkel munkáját gyakorolni tudja

- magas szinten a geográfia műveléséhez szükséges grafikai és térképészeti eljárásokat

 

A mesterfokozat birtokában a geográfus képes:

- a földrajztudomány ismeretrendszerét alkotó különböző elképzelések részletes analízisére, az átfogó és speciális összefüggések szintetizálására és azok értékelésére, a földrajztudományi elméletek, elvek kritikus szemléletű bírálatára a változó természeti és társadalmi környezet tükrében

- sokoldalú, interdiszciplináris megközelítéssel azonosítani speciális szakmai problémákat, feltárni és megfogalmazni az azok megoldásához szükséges elméleti és gyakorlati hátteret

- a földrajz szakterületének sajátos kutatási módszereit a gyakorlatban is alkalmazni

- a földrajztudomány egyes résztémáiról önálló, szaktudományos formájú összefoglalókat, elemzéseket készíteni

- magas színvonalon alkalmazni az elsajátított terepi, laboratóriumi és gyakorlati módszereket, és speciális eszközöket

- földrajzi kutatások tervezésére, szervezésére, lebonyolítására és kutatások menedzselésére az eredményeit alkalmazó és továbbfejlesztő munkahelyeken, kutató-fejlesztő intézetekben és a szakigazgatásban

- munkája során alkalmazni a szükséges grafikai és térképészeti eljárásokat

 

A geográfus mesterképzésen 2. félévtől lehet specializációt választani. Tanszékünkön a mesterképzésben résztvevők két specializáció közül választhatnak: terület- és településfejlesztés specializáció, valamint turizmusföldrajz specializáció.


Az előzőekben ismertetett képességeken túl a geográfus

Terület- és településfejlesztés specializáción képes továbbá:

- terület- és településfejlesztési kérdések elemzésére

- a települések és térségek helyzetelemzésére, koncepciók, stratégiák és programok készítésére

- a térben lejátszódó folyamatok különböző időtávú előrejelzésére

- érdekegyeztetési mechanizmusok kezelésére


Turizmusföldrajz specializáción képes továbbá:

- a turizmus alapjaiként szolgáló adottságok és feltételek térségi elemzésére, vizsgálatára

- a turisztikai desztinációk kérdéskörének komplex kezelési módjait, a turizmus hatásainak természeti, társadalmi, gazdasági, politikai következményeit alkotó módon befolyásolni

- az Európai Unió forrásaihoz kötődő területi vetületű idegenforgalmi projektek előkészítésére, tervezésére és lebonyolítására.

 

Szakmai jellemzők

 

terület- és településfejlesztés specializáció

terület- és településfejlesztés, vidékfejlesztés, falufejlesztés, területi tervezés, alkalmazott térinformatika, nemzetközi regionális kapcsolatok, határmenti térségek közötti együttműködés, kistérségek és fejlesztési kérdéseik, helyi gazdaságfejlesztés, közösségfejlesztés

 

turizmusföldrajz specializáció

térségi turizmustervezés módszerei, a turisztikai terméktervezés és -fejlesztés térségi kapcsolatai, tematikus kínálatok és utak tervezése és fejlesztése, az Európai Unió turizmuspolitikája, hatáselemzések a turizmusban, a turizmus nemzetközi és hazai intézményrendszere, desztináció-fejlesztés és térségi menedzsment

 

Tanterv

Alapozó ismeretek 12 kredit. Szakmai törzsanyag 22 kredit. Differenciált szakmai ismeretek (specializáció) 50 kredit. Szabadon választható tárgyak (min.) 6 kredit. Diplomamunka 30 kredit.

A részletes képzési terv, tantárgyakkal IDE kattintva tekinthető meg.