BSc szakdolgozatok,  MSc diplomamunkák, földrajztanár szakdolgozatok témái a 2017/2018-as tanévre

Bajmócy Péter egyetemi docens
Az urbanizáció vagy a szuburbanizáció területi folyamatai Magyarországon, ezek hatása egy település, térség népességére
Apró, kihalt, vagy elnéptelenedő falvak társadalomföldrajza Magyarországon
Külterületek (tanyák, majorok, szőlőhegyek, kiskertek stb.) társadalomföldrajzi vizsgálata, múltjuk, jelenük
A közigazgatási változások (települési önállósodás, megszűnés, új járások) hatása egy kistáj településeire (népesedés, fejlesztés/fejlődés, közlekedési kapcsolatok)
Egy település, mikrotérség szociálgeográfiai vizsgálata (csak MSc)
Egy hazai nemzetiség, vallás, terület etnikai vagy vallásföldrajza (a 2011-es népszámlálás adatainak feldolgozása)
Egy hazai térség vallásföldrajza, egy vallás területszerkezetének átalakulása a 20-21. században
Turizmus Magyarországon vagy a Kárpát-medencében egy-egy témához kapcsolódó látnivalók alapján (etnika, vallás, geológia, építészeti kor, speciális épületek, természeti jelenségek, stb.)

Boros Lajos adjunktus
Települési szegregáció és a hozzá kapcsolódó problémák, konfliktusok (lakóhelyi szegregáció, iskolai szegregáció, térhasználat különbségei, antiszegregációs politikák, kirekesztés és integráció stb.)
A regionális fejlettség, a versenyképesség vagy az életminőség területi különbségei és a különbségek okai (régiók, Magyarország, EU stb. szintjén)
Az EU regionális politikájának hatásai, megvalósítása egy kiválasztott területen, a forrásfelhasználás különbségei, eredményessége
Az EU működése, érdekérvényesítés az Unióban, uniós szakpolitikák működése, átalakulása, az EU a globalizált világban
A régió- és településmarketing működése egy kiválasztott területen (imázsvizsgálatok, településmarketinghez kapcsolódó stratégiai döntések a gyakorlatban, a város mint termék, marketingikonok használata a településmarketingben)
A turizmus térformáló hatásai (szolgáltatások átalakulása, fejlesztési irányok, térhasználat, térpályák, térbeli konfliktusok, turisztikai dzsentrifikáció)
A sport mint turisztikai motiváció (a nagy sportesemények és a turizmus, nemzetközi és hazai sportturizmus stb.)
A városfejlesztés új folyamatai (köztérfejlesztések, vízparti fejlesztések, városmegújítás, a részvétel kérdése a fejlesztésekben stb.)

Fabula Szabolcs tanársegéd
Társadalmi-térbeli egyenlőtlenségek és hátrányos helyzetű társadalmi csoportok földrajza
Településfejlesztési projektek kritikai vizsgálata
Alternatív kormányzási formák alkalmazásának lehetőségei magyar városokban (pl. civil kezdeményezések, közösségi részvétel, „gerilla-megoldások”)
Városi társadalmi sokszínűség – kihívások és lehetőségek
A vidékiség jelenlegi formái Magyarországon, vidéki terek átalakulása

Hegedűs Gábor adjunktus
Politikai és választási földrajzi tényezők vizsgálata (európai, magyarországi, alföldi példák)
Új települési jelenségek elemzése (lakóparkok, szegregáció) empirikus módszerekkel
A területfejlesztési tevékenységek hatásai a különböző földrajzi szférákban és terekben
A településfejlesztés sikerességének vizsgálata konkrét (egy adott vagy kiválasztott) település esetén
Hátrányos helyzetű térségek fejlesztési lehetőségei

Kovács Csaba adjunktus
Bor- és kulturális turizmus
A roma etnikum földrajza
Európa regionális földrajzi kérdései
A magyar mezőgazdaság átalakulása
A határ menti térségek területfejlesztési problémái

Kovács Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár
Az ingázás területi különbségei Magyarországon
A városhálózat, városhierarchia átalakulási folyamatai Magyarországon
A területi és települési versenyképesség összehasonlító vizsgálata
A regionális egyenlőtlenségek mérési lehetősége
A 2014. évi parlamenti választások eredményeinek regionális szempontú elemzése
A városi terek átalakulása hazánkban, különös tekintettel a városrehabilitációs beavatkozások eredményeire

Lados Gábor tanársegéd
A nemzetközi migráció földrajzi vizsgálata
A hazatérő migráció társadalomföldrajzi vizsgálata
A migráció térformáló hatása hazánkban a rendszerváltozás óta
Európa térbeli megosztottsága

Martyin-Csamangó Zita tanársegéd
Új turisztikai trendek (termékek, területek) földrajzi vizsgálata
A turizmus hatásainak vizsgálata adott területen
Egészségturisztikai fejlesztések és a településfejlődés kapcsolata
A turisztikai fejlesztések táji-környezeti hatásvizsgálata adott területen
Az aktuális társadalmi-gazdasági folyamatok szerepe a földrajzoktatásban

Mészáros Rezső professor emeritus
A hazai innováció térbeli terjedésének összefüggései
Az európai regionalizmus földrajzi folyamatai
Szeged és a régió
Az egyetemi városok földrajzi sajátossága

Nagy Gábor egyetemi docens
A területfejlesztés és regionális politika eredményei Magyarországon
Területi egyenlőtlenségek vizsgálata Magyarországon és/vagy Európában
Gazdasági perifériák és gazdasági marginalizáció Magyarországon
Lokális és térségi ingatlanpiacok átalakulása – egyenlőtlenségek eltérő földrajzi léptékekben

Nagy Gyula tanársegéd
Smart City – az okos város fejlesztési lehetőségei
    A köztérhasználat okos mérési lehetőségei, az IKT hatása a városi mobilitásra
    Közösségi közlekedés innovatív fejlesztési lehetőségei
    Energiahatékonyság vizsgálata lakótelepeken és a belvárosban
    Közösségi részvétel a településfejlesztésben - megvalósuló településfejlesztési programok benchmarkingja
Magyarország munkaerőpiaci folyamatai és változásai
    A foglalkoztatási paktumok szerepe a hazai munkaerőpiaci folyamatokban
    A közfoglalkoztatás mint az elsődleges munkaerőpiacra való belépés lépcsőfoka
    Munkaerőpiaci vonzáskörzet-vizsgálatok és foglalkoztatási potenciál-modellezés
Katasztrófák társadalmi-gazdasági következményeinek környezeti igazságosság központú megközelítése
Kreatív gazdaság- és városfejlesztés

Pál Viktor adjunktus
Az egészségi állapot (mortalitás és / vagy morbiditás) és az egészségügyi ellátás területi különbségei Magyarországon
Az egészségügyi fejlesztések hatása a településekre és térségükre
Az egészségturizmus területi és települési hatásai Magyarországon
Egyes turisztikai termékek-termékcsoportok földrajzi, terület-és településfejlesztési szempontú elemzése
Gazdaságföldrajzi folyamatok különféle földrajzi léptékeken
Az ipari terek átalakulásának földrajzi problémái hazai példákon keresztül
A terület- és településfejlesztés társadalmi hatásai valamely magyarországi mintaterületen
A gazdasági-társadalmi elmaradottság földrajzi kérdései Magyarországon
Terület- és településföldrajzi dokumentumok elemzése
A társadalomföldrajz szerepe, helyzete a földrajzoktatásban
Magyarország földrajzának alternatív feldolgozása a közoktatásban 

Vida György tanársegéd
A magyarországi választások átfogó választási földrajzi elemzése különböző földrajzi léptékeken
Térségek versenyképességének mérése és összehasonlító földrajzi vizsgálata
Turisztikai desztinációk versenyképességének elemzése
Turisztikai vállalkozások menedzsmentje és ennek térbeli hatásai
Vidéki térségek turisztikai termékfejlesztési és területfejlesztési kérdései

Korlátozott számban vállalnak témavezetést az alábbi külsős oktatók is:

Nagy Erika tudományos főmunkatárs, MTA KRTK, Békéscsaba (nagye@rkk.hu)

A várostervezés elmélete és gyakorlata (a várostervezés története; tervezési paradigmák;
európai várospolitikák).
A tercier szektor (kereskedelem; elosztás/logisztika; közszolgáltatások; üzleti szolgáltatások; „kulturális ipar”) térfolyamatai.
A globális gazdasági folyamatok hatása a városi terekben (pl. ingatlanpiaci folyamatok; nagyléptékű fejlesztések térbeli-társadalmi következményei; gazdasági szuburbanizáció).
A vállalati kapcsolatok és a globalizáció. (transznacionális vállalatok (tér)kapcsolatai; a helyi gazdasági szereplők változó helyzete; a kelet-közép-európai nagyvállalatok nemzetközi kapcsolatai).

Timár Judit tudományos főmunkatárs, MTA KRTK, Békéscsaba (timarj@rkk.hu)

A szuburbanizáció/dzsentrifikáció térátalakító hatásának jellemzői, okai és társadalmi konfliktusai magyarországi és külföldi településeken.
Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok szerepe különböző léptékű térfolyamatokban.
A társadalmi nemek szerepe a térfolyamatokban.
A kritikai földrajzok elméletei és gyakorlatai

 

Letölthető dokumentumok:

Szakdolgozat témaválasztási lap BSc-s hallgatók számára

Diplomamunka témaválasztási lap MSc-s hallgatók számára

 

Szakdolgozat kötéstábla minta

Szakdolgozat címoldal minta

Szakdolgozat követelmények

Diplomamunka követelmények