Geográfus MSc szakleírás

Általános célkitűzések:
 
A cél olyan okleveles geográfusok képzése, akik felkészültek az alapvető természeti, környezeti, technikai és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló földrajzi törvényszerűségek megértésére, ezek alapján eredeti szakmai megoldások kifejlesztésére és alkalmazására (beleértve a kutatást is), az eredmények bemutatására, szakértők és alkalmazók felé történő kommunikálására. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak legyenek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
 
A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
 • a földrajzi terület belső törvényszerűségeit,
 • az eloszlási mintázatokat,
 • a grafikai és térképészeti eljárások használatát.
 
A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
 • a földrajz mélyebb összefüggéseinek megértésére,
 • szakterületükön alternatív megoldások kidolgozására,
 • a tér, hely és régió elemeinek integrálására,
 • az emberi társadalom és földrajzi környezete kölcsönhatásából fakadó problémák vizsgálatára,
 • tájak értékelésére, táji, környezeti, térbeli kölcsönhatások átfogó elemzésére.
 
A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
 
 • kreativitás,
 • rugalmasság,
 • problémafelismerő és problémamegoldó készség,
 • intuíció és módszeresség,
 • tanulási készség és jó memória,
 • információfeldolgozási képesség,
 • környezettel szembeni érzékenység,
 • a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
 • kezdeményező és döntéshozatali képesség,
 • személyes felelősségvállalás,
 • alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő
 • gyakorlat után vezetői feladatok ellátására,
 • eredeti látás- és gondolkodásmód, absztrakciós képességek.
 
 
A tanszékhez kötődő szakirányok bemutatása
 
 
       A terület- és településfejlesztés szakirány a geográfus képzés másik hagyományos és népszerű szak­iránya, amely az Európai-uniós igényekhez igazodó korszerű terület és településfejlesztő ismereteket nyújt. Az itt végzettek széleskörű geográfiai, természet- és társadalomtudományi ismeretekre épülő speciális képzésben ré­szesülnek. E képzés során a hallgatók széleskörű ismereteket szereznek a városok és a vidéki települések földrajzi sajátosságairól, társadalmi kérdéseiről, e településeket érintő komplex fejlesztési feladatokról. Ismeretekedet szereznek a regionális gazdaságfejlesztés eszköztáráról, a magyar közigazgatás fejlődéséről, felépítéséről és működéséről. Megismerik területfejlesztés területi egységeinek (kistérségek, régiók) jellegzetességeit, a hazai terület- és településfej­lesztés elméletét és gyakorlatát, az Európai Unió regionális politikáját, a regionális intézményrendszer felépítését, működését. Mind elméletben, mind a gyakorlatban elsajátítják a település- és területfejlesztés dokumentumainak készítését, a település- és területfejlesztést megalapozó kutatások előkésztését, lebonyolítását, az eredmények értékelését, s területfejlesztési hasznosítását (célok, fejlesztési koncepciók, stratégiák, programok). felhasználói ismereteket szereznek a területfejlesztésben leggyakrabban használt számítógépes programokról. A végzettek igen jó eséllyel helyezkedhetnek el a regionális és a helyi közigazgatás egységeiben (megyei és települési önkormány­zatok), a területfejlesztés szervezeteinél (regionális fejlesztési tanácsok, azok háttérszervezeti, kistérségek), a központi igazgatás intézményeinél, területfejlesztéssel foglalkozó kutatóintézeteknél, vállalko­zásoknál, továbbá a civil szféra szervezeteinél (alapítványok, egyesületek).
    A képzés célja: a települések és térségek helyzetelemzésére, koncepciók, stratégiák és programok készítésére, az azt megalapozó kutatások elvégzésére, valamint az érdekegyeztetési mechanizmusok kezelésére alkalmas geográfusok képzése. Jellemző tárgyai, kurzustartalmai: városföldrajz, városfejlesztés, faluföldrajz, vidékfejlesztés, regionális politika és területfejlesztés, regionális gazdaságfejlesztés, szociálgeográfia, közigazgatási földrajz, számítógépes programok a területfejlesztésben, szakmai gyakorlat, projektmunka, terepgyakorlat.
 
       A turizmusföldrajz szakiránynak szintén van hagyománya a Szegedi Tudományegyetemen, és élénk érdeklődés mutatkozott iránta az elmúlt években. A képzés célja, hogy átfogó, elméleti alapokon nyugvó, gyakorlat-orientált ismereteket nyújtson, amely biztosítja a hallgatóknak, hogy rálátásuk legyen a turizmus teljes rendszerére és annak kapcsolódásaira más ágazatokhoz és tudományterületekhez. Az ismeretek elsajátítása egyaránt jelent elhelyezkedési lehetőséget a gyakorlati szférában és a kutatói pályán, hiszen mód nyílik bekapcsolódásra a kutatási projektekbe is.
    A képzés célja: a turizmus regionális folyamatainak elemzésére, a konzekvenciák levonására, idegenforgalmi projektek generálására képes geográfusok képzése. Jellemző tárgyai, kurzustartalmai: az Európai Unió turizmuspolitikája, városi és falusi turizmus, turisztikai kutatások módszertana, régió- és településmarketing, egészségturizmus, kulturális és örökségturizmus, hivatásturizmus, a turizmusfejlesztés táji, környezeti alapjai, szakmai gyakorlat, projektmunka, terepgyakorlat.
 
Tanterv:
 
       Földrajzi elméleti alapozó ismeretek 17 kredit. Szakmai törzsanyag 18 kredit. Differenciált szakmai ismeretek (szakirányos tárgyak) 45 kredit. Szabadon választható 10 kredit. Diplomamunka 30 kredit.