Földrajz BSc szakleírás

Általános célkitűzések
 
     A képzés célja olyan geográfusok képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, valamint idegen nyelvtudásuk birtokában képesek a szakterületükön önálló ismeretszerzésre. Elsajátítják a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet megértéséhez szükséges elméleti és módszertani alapokat, ismereteket szereznek a környezet működéséről, a természeti és társadalmi-gazdasági környezetről. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
 
Az alapfokozat birtokában a geográfusok képesek
 • a földrajzi szakirodalom feldolgozására, kritikai értékelésére;
 • a Földön lejátszódó természeti és társadalmi folyamatok sajátosságainak és kölcsönhatásainak felismerésére;
 • a természet- és társadalom-földrajzi rendszer fő elemeinek ismeretében értelmezni azok törvényszerűségeit, szerkezetüket, kölcsönhatásaikat és változásaikat;
 • a földrajzi környezet komplex felmérésére, a természeti, társadalmi, gazdasági, környezeti folyamatok tematikus térképezésére;
 • földrajzi, térbeli adatok elemzésére, modellezésére, az eredmények értékelésére, megjelenítésére, térképezésére;
 • a természeti és társadalmi környezetben lejátszódó folyamatok térbeli rendjének meghatározására.
   
Az alapfokozat birtokában a geográfusok alkalmasak
 • földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására
 • környezeti, tájminősítési, település- és térelemzési szakmai kérdések megoldására, szakmai döntések hátterének kidolgozására;
 • a laboratóriumi, terepi adatfelvételek, a társadalom-földrajzi adatok adatbázisba rendezésére, kezelésére és geotudományi eszközökkel történő elemzésére;
 • szakterületükön döntések előkészítéséhez szükséges szakmai elemzéseket készítésére.
 
Tanterv
 
       Természettudományos alapozó tárgyak 14 kredit. Szakmai alapozó tárgyak 36 kredit. Szakmai törzsanyag 47 kredit. Differenciált szakmai ismeretek 64 kredit. Szabadon választható tárgyak 9 kredit. szakdolgozat 10 kredit.