MSc képzés

Geográfus MSc szakleírás

Általános célkitűzések


A képzés célja geográfusok képzése, akik felkészültek a természeti, környezeti, technikai és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló földrajzi törvényszerűségek megértésére, ezek alapján eredeti szakmai megoldások kifejlesztésére, alkalmazására és e terület kutatására, az eredmények bemutatására, szakértők és alkalmazók felé történő kommunikálására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 

A mesterfokozat birtokában a geográfus ismeri:

- a geográfia tudományos eredményeken alapuló aktuális elméleteit, modelljeit, valamint tisztában van szakterületének lehetséges fejlődési irányaival és határaival

- a földrajztudomány általános és specifikus jellemzőit, belső törvényszerűségeit, határait, legfontosabb fejlődési irányait, kapcsolódását a rokon szakterületekhez

- a földrajz vizsgálható folyamatait, rendszereit, tudományos problémáit, erről széles körű szakirodalmi tájékozottsággal rendelkezik

- a természet- és társadalomföldrajz mélyebb összefüggéseit, az ezekre vonatkozó elméleteket

- szakterületének sajátos kutatási (ismeretszerzési és problémamegoldási) módszereit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait

- azokat a bonyolultabb terepi, laboratóriumi és gyakorlati módszereket, anyagokat és eszközöket, amelyekkel munkáját gyakorolni tudja

- magas szinten a geográfia műveléséhez szükséges grafikai és térképészeti eljárásokat

 

A mesterfokozat birtokában a geográfus képes:

- a földrajztudomány ismeretrendszerét alkotó különböző elképzelések részletes analízisére, az átfogó és speciális összefüggések szintetizálására és azok értékelésére, a földrajztudományi elméletek, elvek kritikus szemléletű bírálatára a változó természeti és társadalmi környezet tükrében

- sokoldalú, interdiszciplináris megközelítéssel azonosítani speciális szakmai problémákat, feltárni és megfogalmazni az azok megoldásához szükséges elméleti és gyakorlati hátteret

- a földrajz szakterületének sajátos kutatási módszereit a gyakorlatban is alkalmazni

- a földrajztudomány egyes résztémáiról önálló, szaktudományos formájú összefoglalókat, elemzéseket készíteni

- magas színvonalon alkalmazni az elsajátított terepi, laboratóriumi és gyakorlati módszereket, és speciális eszközöket

- földrajzi kutatások tervezésére, szervezésére, lebonyolítására és kutatások menedzselésére az eredményeit alkalmazó és továbbfejlesztő munkahelyeken, kutató-fejlesztő intézetekben és a szakigazgatásban

- munkája során alkalmazni a szükséges grafikai és térképészeti eljárásokat

 

A geográfus mesterképzésen 2. félévtől lehet specializációt választani. Tanszékünkön a mesterképzésben résztvevők két specializáció közül választhatnak: terület- és településfejlesztés specializáció, valamint turizmusföldrajz specializáció.


Az előzőekben ismertetett képességeken túl a geográfus

Terület- és településfejlesztés specializáción képes továbbá:

- terület- és településfejlesztési kérdések elemzésére

- a települések és térségek helyzetelemzésére, koncepciók, stratégiák és programok készítésére

- a térben lejátszódó folyamatok különböző időtávú előrejelzésére

- érdekegyeztetési mechanizmusok kezelésére


Turizmusföldrajz specializáción képes továbbá:

- a turizmus alapjaiként szolgáló adottságok és feltételek térségi elemzésére, vizsgálatára

- a turisztikai desztinációk kérdéskörének komplex kezelési módjait, a turizmus hatásainak természeti, társadalmi, gazdasági, politikai következményeit alkotó módon befolyásolni

- az Európai Unió forrásaihoz kötődő területi vetületű idegenforgalmi projektek előkészítésére, tervezésére és lebonyolítására.

 

Szakmai jellemzők

 

terület- és településfejlesztés specializáció

terület- és településfejlesztés, vidékfejlesztés, falufejlesztés, területi tervezés, alkalmazott térinformatika, nemzetközi regionális kapcsolatok, határmenti térségek közötti együttműködés, kistérségek és fejlesztési kérdéseik, helyi gazdaságfejlesztés, közösségfejlesztés

 

turizmusföldrajz specializáció

térségi turizmustervezés módszerei, a turisztikai terméktervezés és -fejlesztés térségi kapcsolatai, tematikus kínálatok és utak tervezése és fejlesztése, az Európai Unió turizmuspolitikája, hatáselemzések a turizmusban, a turizmus nemzetközi és hazai intézményrendszere, desztináció-fejlesztés és térségi menedzsment

 

Tanterv

Alapozó ismeretek 12 kredit. Szakmai törzsanyag 22 kredit. Differenciált szakmai ismeretek (specializáció) 50 kredit. Szabadon választható tárgyak (min.) 6 kredit. Diplomamunka 30 kredit.

A részletes képzési terv, tantárgyakkal IDE kattintva tekinthető meg.

Friss Hírek

Tanszékünk hallgatója, Tráser Nándor OFKD-n első helyezést ért el Földtudományok szekcióban "Az informális városi zöldterületek vizsgálata Szegeden a COVID-19 pandémia alatt" című munkájával!

További sikereket kívánunk és egyúttal bátorítjuk minden hallgatónkat, hogy készítsen TDK dolgozatot és mérje össze tudását országos szinten is szakmabéli társaikkal!

Hamarosan jelentkezünk további Tudományos Diákköri hírekkel!

Kövess minket

Facebook YouTube