Záróvizsga tételsor, földrajz BSc szak

 1. Az adatgyűjtés és feldolgozás módszerei a földrajzi kutatásban.
 2. A geoinformatika és távérzékelés alkalmazása a környezeti és társadalmi kutatásokban.
 3. A Föld szerkezete és erőterei (gravitációs és mágneses). Okok és jellemzőik.
 4. Az endogén földrajzi folyamatok jellemzése. A lemeztektonika és kísérő jelenségei. Az izosztázia.
 5. A légkör főbb jellemzői (felépítés, összetétel stb.). A légköri folyamatok és jelenségek.
 6. Zonalitás a Földön. Okok és következmények. A talajtakaró, az élővilág és a felszínformáló folyamatok főbb övezetei és területei.
 7. Folyóvízi folyamatok és formák. Az árvizek problémája.
 8. Eolikus folyamatok és formák. Homokmozgás és löszképződés.
 9. A tengerek és tavak főbb jellemzői.
 10. A felszín alatti vizek és jelentőségük.
 11. A talajképző tényezők és folyamatok. Hazánk főbb genetikai talajtípusai. A talajokkal kapcsolatos környezeti problémák.
 12. A globális környezeti problémák és azok társadalmi vonatkozásai.
 13. A világ hatalmi rendszere a gyarmati korban, a bipoláris világban és napjainkban.
 14. A világnépesség számának, összetételének, és földrajzi eloszlásának változása
 15. A migráció globális folyamatai, kapcsolata a gazdasági, politikai és természeti tényezőkkel.
 16. A település fogalma, településtípusok, településhierarchia és a települések közötti kapcsolatok jellege.
 17. Az urbanizáció története, területi különbségei és modern ciklusai.
 18. A világgazdaság fejlődésének szakaszai a modern világgazdaság kialakulásától napjainkig. Az egyes szakaszok földrajzi jellemzői.
 19. Az ipar telepítő tényezői és átalakulásuk a posztfordi világgazdaságban.
 20. Nemzetállamok kialakulása, államformák, igazgatási rendszerek és nemzetközi integrációk a világ térképén.
 21. Európa természetföldrajzi jellemzői.
 22. A társadalom és a gazdaság területi különbségei Európában.
 23. Az Európai Unió fejlődéstörténete és regionális politikája.
 24. Magyarország természetföldrajzi tagolódása
 25. Magyarország természeti erőforrásai és környezeti veszélyei.
 26. A természetes szaporodás és a vándorlások Magyarországon a Kiegyezéstől napjainkig.
 27. A településhálózat elemei és átalakulásuk Magyarországon a török hódoltság kezdetétől napjainkig
 28. A mezőgazdaság és az élelmiszertermelés kihívásai a 21. században.
 29. A világ energiafelhasználása. Múlt, jelen, jövő. Problémák és megoldási lehetőségek.
 30. A turizmus rendszere, az ágazat kapcsolata a gazdasági, társadalmi, kulturális és természeti környezettel. Időszerű kérdések a turizmusban.

Záróvizsga tételsor, geográfus MSc (általános - valamennyi specializáció számára) 2015/16-os tanév


1.    A tér, a hely és a helyzet értelmezése a geográfiában
2.    A távolság, a mozgás és a mobilitás értelmezése, mérési lehetőségük
3.    A társadalmi különbségek okai, az elkülönülés formái és mérési lehetőségei, a társadalmi jól-lét fogalma
4.    A kultúra fogalma és szerepe ember és tér viszonyában, a globalizáció hatásai, a kulturális fordulat hatása a földrajzban
5.    A globális gazdaság kialakulása, értelmezési kérdései és a működéséből fakadó környezeti és társadalmi konfliktusok
6.    A globalizációs diskurzus: viták és megközelítések
7.    Környezeti adatforrások összehasonlító értékelése és alkalmazási lehetőségei
8.    Térbeli adatelemzés az összetett környezeti földrajzi problémák megoldásában
9.    A vízgyűjtő, mint egy egységes rendszer
10.    A környezeti rendszerek alapvető tulajdonságai, típusai és lehetséges egyensúlyi állapota
11.    Meghatározó kutatási koncepciók a társadalom- és a természetföldrajzban
12.    Méretarány a földrajzban
13.    Adatgyűjtés és mintavétel a földrajzban
14.    A projektmenedzsment alkalmazása a földrajzban
15.    Ember és környezet konfliktusai, a természeti környezet tényezőinek antropogén átalakítása
16.    Tájpotenciálok típusai, a tájértékelés módszerei
17.    A kockázatértékelés folyamata és módszerei, a katasztrófák

Záróvizsga tételsor, geográfus MSc terület- és településfejlesztő szakirány
2015/16-os tanév

1.    A régió fogalma, társadalomföldrajzi tartalmai, szerepe a területfejlesztésben és területi politikában
2.    Az európai regionális fejlesztéspolitika kialakulása, intézményrendszere és paradigmái, a regionalizáció
3.    Az urbanizáció jellemzői a fejlett és fejlődő világban, a poszt-szocialista urbanizáció sajátosságai
4.    A városok belső szerkezete, városmodellek, városi társadalmi folyamatok
5.    A depriváció fogalma, a városfelújítás nemzetközi és hazai eszközrendszerének fejlődése
6.    Városverseny, városimázs és városmarketing
7.    A nagyvárosi agglomerációk kialakulása, lehatárolásuk és fejlesztési lehetőségeik, a magyarországi nagyvárosi térségek jellemző térfolyamatai
8.    A területi egyenlőtlenséggel és fejlettséggel kapcsolatos fogalmak és mérőszámok
9.    A területi különbségek időbeli változása Magyarországon az 1990-es évekig
10.    Magyarország jelenkori térszerkezete, a település- és területfejlesztési  sajátosságok tükrében
11.    A terület- és településfejlesztés törvényi háttere, intézményrendszere Magyarországon
12.    A vidéki tér jellemzői és fejlesztési stratégiáik (paradigmák)
13.    Az Alföld régió sajátos földrajzi problémái és a megoldásukra tett kísérletek
14.    A területi tervezés folyamata, eszközrendszere, legfontosabb dokumentumai Magyarországon
15.    Településhierarchia, településhálózat, vonzáskörzetek, a város-falu kapcsolatok jellemzői
16.    A szociálgeográfia elmélete és alkalmazhatósága területi kutatásokban

Záróvizsga tételsor, geográfus MSc turizmusfejlesztő szakirány
2015/16-os tanév

1.    A turizmus nemzetközi és magyarországi intézményrendszere
2.    A turizmus szerepe a világgazdaságban, globális fejlődési tendenciák és területi különbségek az ágazatban
3.    Regionális elemzési módszerek alkalmazása a turizmuskutatásban és –fejlesztésben
4.    A fejlesztéspolitika és a turizmuspolitika kapcsolatrendszere, hazai és nemzetközi példákkal
5.    Az Európai Unió turizmushoz kapcsolódó szabályozása, támogatási rendszere
6.    A gazdasági környezet és a turizmus kapcsolatrendszere
7.    A turizmus társadalmi és kulturális hatásai
8.    A fenntartható turizmus alapelvei és gyakorlati megvalósíthatósága
9.    A turizmusmarketing fogalma, feladatai és eszközrendszere
10.    Egyes turisztikai termékcsoportok turizmusfejlesztési kérdései
11.    A városi és a vidéki turizmus fejlesztésének hasonló és eltérő vonásai
12.    A belföldi turizmus alakulása hazánkban 1990-től napjainkig
13.    Magyarország nemzetközi vendégforgalmának jellemzése
14.    Magyarország turisztikai régiói és főbb jellemzőik
15.    A desztinációmenedzsment hazai és nemzetközi példái
16.    Aktuális turisztikai fejlesztések bemutatása hazai és dél-alföldi példákkal